شماره اول (بهار و تابستان 1401)


شناسنامه علمی شماره

تعداد صفحات 165

مقاله علمی - پژوهشی

عنوان

بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات زراعتی افغانستان (۲۰۰۵-۲۰۱۸)


نویسندگان

حسن روحانی , احمد محمدی , حمیده حیدری

تعداد صفحات: 9-38

دانلود 3710326871.pdf
(حجم 1011.04 KB)

عنوان

بررسی روند تولید علمی در حوزه اکوسیستم کارآفرینی: تحلیل بیبلیومتریک


نویسندگان

حمید رضا ایرانی  اصف کریمی زینب مولایی محمد امین اکبری

تعداد صفحات: 39-56

دانلود 19174881982.pdf
(حجم 1015.08 KB)

عنوان

بررسی اثر سیاست مالی بر نرخ تورم با تأکید بر مخارج دولت در افغانستان در بازه زمانی (1381-1395)


نویسندگان

محمد غفاری فرد ، سید طاهر موسوی

تعداد صفحات: 57-80

دانلود 14818103583.pdf
(حجم 926.66 KB)

عنوان

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در منتخبی از کشورهای عضو منطقه MENAP طی سال‌های 2006 الی 2017


نویسندگان

حسن روحانی ، نجیب الله ارشد ، حیات الله سلیمان‌ خیل

تعداد صفحات: 123-148

دانلود 12217852416.pdf
(حجم 671.91 KB)